Dom w centrum - wygoda czy utrapienie1

Weź pod uwagę odległość, jaką będziesz musiał pokonać w drodze do i z pracy. Sam najlepiej wiesz, czy odpo­wiadają ci dojazdy i ile czasu jesteś w stanie na nie poświęcić. Wystarczy ci na to cierpliwości? Czy nie przeszkadza ci spędza­nie długich godzin w samochodzie i masz odporność na stanie w korkach? Jeśli sytuacja ciągłych dojazdów ci nie przeszkadza, to możesz zdecydować się na kupno działki w miejscu bardziej odległym od centrum. Jednak, nawet jeśli jesteś na to przygo­towany, spróbuj przed kupnem pokonać trasę praca – przyszły dom w godzinach szczytu. Będziesz wtedy mniej więcej wiedział, ile to trwa i czy jesteś w stanie znosić pięć dni w tygodniu taki wysiłek.

Dom w centrum - wygoda czy utrapienie1

Sprawdź też, czy w miejscu, gdzie chcesz kupić ziemię i posta­wić dom jest szkoła i przedszkole dla twoich dzieci. Zastanów się, jak będziesz dowoził swoje pociechy do szkoły w innej miejsco­wości. Nawet jeśli posiadasz samochód, warto sprawdzić, jaka jest odległość od stacji kolejowej lub przystanku autobusowego. To na wypadek awarii samochodu, ale także ze względu na od­wiedzających was gości i dojazdy dzieci do szkoły. Są to ważne pytania, na które powinieneś odpowiedzieć, zanim dokonasz za­kupu terenu pod budowę domu.

Dom w centrum - wygoda czy utrapienie2

 

 

narzucanie-tynku-baumit

podłoże pod tynk z cegieł

Mur z cegieł (lub elementów ceramicznych) powinien być wykonany na niepełne spoiny, tzn. nie powinny być one wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeżeli spoiny są pełne, należy je wyskrobać na tę głębokość. Z powierzchni stropów (sufitów) należy usunąć wypłynięcia zaprawy lub betonu („sople”). W razie potrzeby powierzchnie przewidziane do tynkowania trzeba oczyścić z kurzu, a bezpośrednio przed tynkowaniem zmyć wodą. W stropach na belkach stalowych (typu Kleina) konieczne jest osiatkowanie stopek belek. W tym celu w czasie wykonywania stropu powinny zostać wypuszczone cienkie pręty zbrojeniowe, do których mocuje się siatkę. Osiatkowanie najczęściej wykonuje się w trakcie wykonywania stropu, przed jego zabetonowaniem.

Businessman with lower back ache from sitting with a bad posture in his office chair working on his laptop massaging his back with his hand

Jeśli warunki pracy nie odpowiadają wymaganiom higienicznym (np. pracownik jest narażony na działanie nadmiernego hałasu, pracuje w pomieszczeniu, w którym powietrze jest zanieczyszczone pyłami), występuje zagrożenie chorobowe. Dłuższy, nieraz wieloletni, okres pracy w warunkach takiego zagrożenia prowadzi do chorób zawodowych.

choroby zawodowe

Choroba zawodowa to pojęcie medyczno-prawne. Oznacza schorzenie powstałe bezspornie lub z dużym prawdopodobieństwem na skutek działania czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.

Chorobą zawodową może być tylko takie schorzenie, które ujęto w obowiązującym w kraju wykazie chorób zawodowych
Obowiązujący w Polsce wykaz stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (DzU nr 105, poz. 869). W tym wykazie znajdują się między innymi:

– obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu,
– pylice płuc,
– choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi,
– zespół wibracyjny,
– zespół cieśni w obrębie nadgarstka,
– przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy,
– ostre uogólnione reakcje alergiczne,
– astma oskrzelowa,
– choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa.

Z oceny Komisji Europejskiej wynika, że systematycznie wzrasta liczba „starych” chorób zawodowych (pylica, odbiorczy ubytek słuchu, zespół wibracyjny, astma oskrzelowa), a dodatkowo coraz większym problemem stają się choroby „nowe”, takie jak schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego (bóle kręgosłupa, urazy stawów, chroniczne przeciążenie organizmu) oraz choroby wywołane napięciem psychicznym.

ac5E3kpPDbYU4em

Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) podaje, że „negatywnym skutkiem zagrożeń zawodowych w skali świata dotknięta jest liczba 300 000 osób, które codziennie ulegają wypadkom przy pracy (tj. tyle, ilu mieszkańców liczą np. Białystok, Gliwice, Radom), w tym: 30 000 osób ulega wypadkom ciężkim (tj. tyle, ilu mieszkańców liczą np. Augustów, Kłodzko, Zakopane) i 600 osób ulega wypadkom śmiertelnym (jakby codziennie rozbijał się jeden Boeing 747 z kompletem pasażerów na pokładzie)”.

przyczyny ypadków w pracy

Każdy wypadek ma bezpośrednią przyczynę. Najczęściej są to:
– nieumiejętność wykonania danej pracy,
– brak zabezpieczeń,
– nieprzestrzeganie przepisów bhp,
– zła organizacja pracy,
– nieuwaga (upadki na tym samym poziomie, upadki z wysokości i inne),
– awarie maszyn
– wadliwa konstrukcja maszyn,  ukryte wady materiałów.

Każda sytuacja podana powyżej może skutkować wypadkiem, dlatego nazywa się je zagrożeniami wypadkowymi.